292 تعداد بیماران تحت پوشش
24 تعداد پزشکان همکار
6 تعداد خیرین همراه
6448550 میزان کمک ریالی در سال جاری
2 تحقیقات
12 تعداد مراکز همکار